Projekt Agro integracji skierowany dla producentów bydła dofinansowany z ARIMR stanowi praktyczną konsekwencję postulatów wynikających z badań naukowych. 

Europejska Agencja Leków oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegają, że nadużywanie antybiotyków w produkcji mięsa jest już globalnym problemem, 
który prowadzi do oporności bakterii na antybiotyki i rosnącej z tego powodu liczby zgonów wśród ludzi, także w Polsce. 
Problemem, do rozwiązania którego w skali lokalnej zmierza nowy projekt, jest brak wiarygodnych danych o zakresie i rodzaju wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej antybiotyków. 
W projekcie planuje się precyzyjną kontrolę stosowanych antybiotyków oraz prowadzenie starannego monitoringu i dokumentacji użycia takich środków. 

W wymiarze społecznym projekt przyczyni się do zmniejszenia ilości stosowanych antybiotyków, a tym samym do zmniejszenia ilości pozostałości antybiotyków w wołowinie. 
W projekcie planuje się wdrożyć całościowe podejście do technologii produkcji wołowiny. 
Będzie się ono zaczynać od pasz, pozyskania cieląt, ich odchowu,opasu, aż do sprzedaży mięsa we własnej sieci sprzedaży. 
Wraz ze wzrostem świadomości rolników i konsumentów na temat zagrożeń wynikających z pozostałości antybiotyków będzie rosło również zapotrzebowanie 
na technologie zmniejszające wykorzystanie antybiotyków w mięsie. 
Ważna jest w projekcie prewencja zmniejszająca roznoszenie i przynoszenie drobnoustrojów. 

Projekt jest innowacją dotychczas niestosowaną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Na terenie kraju brak jest kompleksowych rozwiązań w zakresie opasu wołowiny bez GMO i antybiotyków realizowanej w ramach współpracy pomiędzy grupami producenckimi. 
Proponowane w projekcie rozwiązanie stanowi znaczący krok w rozwiązaniu problemu nadmiaru stosowanych antybiotyków w żywieniu zwierząt. 
Realizowany model zakłada skrócenie łańcucha dostaw w łańcuchu żywca wołowego przez unowocześnienie procedur organizacyjnych związanych z produkcją bydła opasowego i mięsnego, 
która przełoży się na monitorowanie efektywności wykorzystania środków farmakologicznych. 
Przewidywane w projekcie przedsięwzięcie zakłada produkcję żywca wołowego o wyrównanych parametrach zdrowotnych, z przeznaczeniem na mięso o wysokich parametrach jakościowych 
w oparciu o pasze wolne od GMO i antybiotyków. 
Produkcja wysokiej jakości żywca wołowego możliwa będzie dzięki wprowadzeniu znacznie udoskonalonych wobec dotąd stosowanych, prototypowych technologii produkcji 
oraz monitorowania i sprawozdawania działań zdrowotnych i związanych z realizacją postulatów dobrostanu zwierząt.