Produkcja prosiąt wymaga posiadania olbrzymiej wiedzy z wielu obszarów. W połączeniu z dużym zapotrzebowaniem na kapitał i technologie produkcja prosiąt jest coraz mniej popularna i coraz częściej oceniana jako nieopłacalna. Duże rozdrobnienie produkcji prosiąt przyczynia się do spadku pogłowia loch i wzrostu importu prosiąt, głównie z Danii. Dlatego projekt Agro integracji chce wdrożyć rozwiązania tego problemu poprzez importowanie loch o najwyższym potencjale hodowlanym, innowacyjny system kojarzeń, a także najnowsze rozwiązania technologiczne zapewniające najwyższy standard dobrostanu loch i prosiąt, a do tego stały serwis weterynaryjny w zakresie bioasekuracji, profilaktyki i żywienia. Projekt dotyczy lepszego zintegrowania rolników – członków grup producentów żywca wieprzowego utrzymujących maciory. Zawiera projekt innowacyjnej i nastawionej na efektywność organizacji produkcji prosiąt, z wykorzystaniem stacji paszowych i zarządzania stadem z wytycznymi dotyczącymi organizacji działań żywieniowych i pielęgnacyjnych. Ostatecznie projekt dotyczy jakości prosiąt, która nie będzie odbiegać od jakości prosiąt produkowanych w krajach Europy.

 Projekt zakłada kompleksowe działania marketingowe ukierunkowane na informowanie konsumentów o dobrostanie zwierząt przez system kamer zainstalowanych w chlewni oraz tworzenie materiałów promujacych chów świń w najwyższych standardach. Innowacja w zakresie produktu wdraża zastosowanie chowu prosiąt i warchlaków nieodbiegających parametrami od prosiąt sprowadzanych z Danii. Innowacja marketingowa polega na zaplanowaniu w tuczarni salki demonstracyjnej z osobnym wejściem z zewnątrz, z widokiem na sekcję odchowu prosiąt oraz systemy kamer i IT, które pozwolą na przekaz na żywo oraz tworzenie materiałów promujących chów świń w najwyższych standardach. Z tego punktu widzenia projekt Agro integracji zawiera przygotowanie nowoczesnego i innowacyjnego rozwiązania organizacyjnego, czyli budynku do produkcji prosiąt wraz z jego technicznym, wyposażeniem i opracowanie modelu organizacyjno-żywieniowego związanego z prowadzeniem profesjonalnego odchowu prosiąt z wykorzystaniem suplementacji, probiotyków, biosurowców, mikroelementów i witamin. Projekt przyczyniać się będzie do ochrony środowiska naturalnego dzięki zaprojektowanym warunkom utrzymywania zwierząt, możliwym do uzyskania dzięki budowie specjalistycznych budynków do produkcji prosiąt. Ich wyposażenie zgodne z najnowszymi osiągnięciami techniki odchowu pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń organicznych oraz emisję CO2 do atmosfery. Atutem projektu jest przewidywane ograniczenie dodatkowych przewozów, z którymi wiąże się znacząca część zanieczyszczeń powstających w łańcuchu dostaw żywności.

Założeniem projektu jest produkcja wysokiej jakości prosiąt, z przeznaczeniem do dalszego tuczu. Specjalistyczny sposób żywieni loch i prosiąt przyczyni się znacznego obniżenia kosztów dzięki poprawie plenności loch, zwiększeniu masy urodzeniowej prosiąt i wyrównaniu miotów. Poprawi się żywotność prosiąt dzięki zwiększonemu poborowi siary w pierwszych godzinach życia prosiąt. Wraz z poprawą dobrostanu zwierząt nastąpi polepszenie zdrowotności stada i związane z tym ograniczenie stosowania antybiotyków oraz zmniejszenie zużycia pasz i zwiększenie dziennych przyrostów. Z punktu widzenia ekonomii docelowe wdrożenie zamierzeń projektu w zakresie technologii żywienia loch i prosiąt przyniesie znaczne korzyści ekonomiczne gospodarstwom korzystającym z tych rozwiązań.

Wobec powszechnego w Polsce niskiego statusu zdrowotnego chlewni wynikającącego z błędów organizacyjnych konieczne jest poszukiwanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki polskich rolników. W porównaniu do tradycyjnych metod organizacji tuczarni w Polsce konieczne są rewolucyjne zmiany w podejściu do tych metod. W budynku, w którym ma być prowadzona projektowana produkcja, jest tworzona sekcja czysta i brudna. Projekt chlewni umożliwia podział chlewni na kilka sekcji, w których będą znajdowały się zwierzęta z poszczególnych grup technologicznych oraz przewidziano taki układ, który umożliwia dezynfekcję obsługi przed wejściem do kolejnych sekcji. Wymaga to także wypracowania określonych przyzwyczajeń u pracowników. Zakłada się także w projekcie prowadzenie regularnych spotkań z rolnikami, informowanie ich o przedsięwzięciu oraz edukowanie w zakresie wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. System taki jest unikatowy w Polsce. Realizacja projektu wymaga wdrożenia ścisłych reżimów organizacyjnych, które będą pozostawać w zgodzie z najnowszymi osiągnięciami techniki chowu świń. W dalszym okresie przewiduje się także multiplikację opracowanej innowacyjnej technologii produkcji prosiąt, zwłaszcza w zakresie organizacji i technologii zarówno wśród rolników zrzeszonych w grupy producentów żywca wieprzowego, jak i pojedynczych rolników zainteresowanych tego typu rozwiązaniami w całym kraju.

Proponowane w projekcie rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie z łańcucha dostaw pośredników oraz ograniczenie znaczenia zagranicznych podmiotów produkujących prosięta. Wielkopolska, zwłaszcza południowa i zachodnia, gdzie znajduje się inwestycja, jest regionem o największej koncentracji pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Ten teren dotknięty jest wysokim niedoborem prosiąt z krajowej produkcji, co wymusza import dużej ilości prosiąt, głównie z Danii. Jest on opanowany głównie przez pośredników i zdobywający coraz większy udział w rynku tucz nakładczy, który organizują zakłady mięsne i firmy paszowe. Rosnąca względna cena prosiąt sprawia, że większość zysków z produkcji wieprzowiny przejmują producenci prosiąt, a więc podmioty niepolskie. Powstanie efektywnej fermy prosiąt przyczyni się zatem do pozostawienia tych zysków w Polsce. Założeniem projektu Agro integracji jest dalsza integracja rolników działających w grupach producenckich żywca wieprzowego zajmujących się produkcją prosiąt i tuczem z terenu Wielkopolski i spoza jej granic. Realizacja tego procesu dotyczyć ma rynków lokalnych i zmierza do zwiększenia znaczenia polskich prosiąt pochodzących z ferm o wysokim standardzie zdrowotnym. Osiągnięcie pożądanego poziomu konsolidacji producentów na rynkach lokalnych jest możliwe między innymi przez integrację horyzontalną oraz wyeliminowanie z rynku ogniw pośredniczących i ograniczenie znaczenia importu prosiąt. Na wdrożeniu projektu skorzystają zarówno producenci indywidualni oraz grupowi, a także przetwórcy i konsumenci.