Integracja w sektorze rolnym wspiera realizację ważnych zadań. Aby wzmocnić pozycję rolników i ich gospodarstw, potrzebna jest integracja pozioma przedsiębiorstw rolniczych. Polega ona na łączeniu się gospodarstw z tej samej branży produkcyjnej i linii dystrybucji towarów. W praktyce odbywa się to poprzez jednoczenie się rolników wytwarzających ten sam produkt. Umożliwia ono bardziej racjonalne podejście do produkcji i zbytu produktów rolnych.

                               Rolnicy do realizacji swoich celów producenckich mogą organizować się w związki grup. Jakie mogą być zalety takiej organizacji? Przede wszystkim grupa koordynuje zaopatrzenie w środki produkcji, organizuje zbyt produktów, przechowywanie i przygotowywanie produktów do obrotu. Grupa jest reprezentantem wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej, lepiej promuje swoje produkty. Produkcja grupy staje się bardziej efektywna dzięki nowoczesnym sposobom produkcji i nowej jakości, wykorzystaniu najnowszej technologii produkcji korzystnej dla środowiska.

                              Integracja zachodząca wśród rolników ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się rynkowych warunków, w których działają konkretne gospodarstwa rolne. Zrzeszanie się rolników w grupy producenckie może także znacznie poprawić jakość produktów i zarządzanie ekonomiczne całością przedsiębiorstwa, a także przyczynić się do wzmocnienia poszczególnych gospodarstw i całej grupy producentów. Integracja pozioma w rolnictwie przyczynia się ponadto do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, wpływa na zwiększenie kapitału ludzkiego i stwarza możliwości korzystania z dodatkowych źródeł finansowania.

                           Związek producentów rolnych musi zrzeszać co najmniej 5 producentów, a oni będąc członkami grupy nie mogą należeć do innego związku o tej samej produkcji. Grupa zaczyna działać na podstawie aktu założycielskiego, który zawiera zasady przyjmowania do związku nowych członków i ich występowania. Wnioski o uznanie związku grup producentów składane są do Prezesa ARiMR. Prezes ARiMR wydaje decyzję o uznaniu grupy producentów rolnych, jeżeli spełnia ona warunki i dokonuje wpisu związku do właściwego rejestru. ARiMR prowadzi rejestr związków oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością. Związek jest zobowiązany do informowania na piśmie dyrektora o każdej zmianie danych. Przedsiębiorcy wspólnie wprowadzają towary do obrotu, ustanawiają razem zasady dotyczące informacji o produkcji z uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijają umiejętności biznesowe i marketingowe oraz organizują i ułatwiają procesy wprowadzania innowacji.

                             Istnieje wiele czynników, które powodują rosnące zainteresowanie tworzeniem i funkcjonowaniem grup i organizacji zrzeszających producentów rolnych. Szczególnego znaczenia nabrały tutaj działania integracyjne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Aktywność podejmowana przez grupy producentów ma spełniać przede wszystkim oczekiwania swoich członków. Jednocześnie dzięki trwałej współpracy grupy producentów stają się istotnym partnerem handlowym dla wielu firm zajmujących się przetwórstwem i obrotem płodami rolnymi oraz środkami do produkcji. Rolnicy funkcjonujący w grupach producentów mogą znacznie lepiej konkurować na rynku krajowym i międzynarodowym.