Polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) powstała, aby wspierać innowacje w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Zadanie to realizowane jest poprzez trzy szczegółowe cele. Pierwszy to ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego. Następnie oferują pomoc w wymianie fachowej wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Po trzecie SIR doradza w tworzeniu Grup Operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez te grupy. SIR funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

     Pomoc przyznaje się Grupie Operacyjnej EPI, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu jak również nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii bądź metod organizacji, marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów. W ramach naboru wniosków, jedna Grupa Operacyjna może złożyć jeden wniosek. Realizowana przez Grupę operacja musi prowadzić do osiągnięcia celów szczegółowych dla działania „Współpraca”, czyli musi wspierać innowacyjność, współpracę i rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich. Oprócz tego powinna wzmacniać powiązania między rolnictwem, produkcją żywności i leśnictwem, a badaniami i innowacją. Ma także poprawiać wyniki gospodarcze wszystkich gospodarstw oraz ułatwiać restrukturyzację i modernizację gospodarstw, szczególnie zwiększać ich uczestnictwo w rynku. Grupa Operacyjna powinna posiadać zdolność prawną.

       W ramach działania pomoc przyznaje się Grupie Operacyjnej EPI, która składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do różnych kategorii. Grupa Operacyjna ubiegająca się o przyznanie pomocy jest zobowiązana posiadać numer identyfikacyjny, nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 z późn. zm.).

          Grupa Operacyjna działa w celu opracowania i wdrożenia innowacji w zakresie nowych produktów lub udoskonalonych produktów, nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów. Następnie są wdrażane nowe lub znacznie udoskonalone metody organizacji dotyczące produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, nowych lub znacznie udoskonalonych metod marketingu, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów.