Zadaniem działania „Współpraca” w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest wspierane przedsiębiorstw rolniczych poprzez tworzenie i działanie Grup Operacyjnych na rzecz innowacji, które będą zrzeszać rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, właścicieli lasów oraz doradców. Wszyscy oni w ramach swojej działalności będą wspólnie opracowywać nowe rozwiązania do zastosowania w praktyce. Realizacja takiej współpracy wpłynie na rozwój innowacyjności w polskim rolnictwie, a to przełoży się na zwiększenie produkcji żywności i na jej jakość.                 

         Największe korzyści odniosą producenci rolni, zwiększając swoją konkurencyjność, dochodowość i uczestnictwo w rynku. W Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego powołano brokerów innowacji, których głównym zadaniem jest udzielanie pomocy w tworzeniu Grup Operacyjnych na rzecz innowacji, a także wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie innowacji. W pilotażowym naborze na organizatorów grup producentów rolnych brało udział Biuro Doradztwa Rolniczego Styburski & Goliński.

         Działanie dotyczy wspierania powstawania i działalności Grup Operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), które w ramach swojej działalności będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki. Pomoc obejmuje tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych EPI zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, doradców. Realizacja działania powinna przyczynić się do zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów powinny służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie pojedynczym podmiotom. Zaangażowanie naukowców w wypracowaniu praktycznych i nowatorskich rozwiązań istniejących problemów, wzmocni powiązanie sektora rolno- -spożywczego z sektorem badawczo- -rozwojowym.